Đề luyện thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Tiếng Anh bám sát đề minh họa của Bộ GD&ĐT (có đáp án)

Cập nhật: 22/06/2021 14:20 | Người đăng: CĐ Ngoại Ngữ

Ban tuyển sinh Trường cao đẳng ngoại ngữ và Công nghệ Việt Nam  xin gửi tới các thí sinh bộ đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Tiếng Anh bám sát đề minh họa dưới đây để ôn luyện.

Ma trận đề thi môn Tiếng Anh 2021 dựa trên đề thi tham khảo của Bộ GD&ĐT

Dạng bài Câu hỏi Nội dung kiến thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Nâng cao
Phát âm 1 Cách phát âm đuôi ed   1    
2 Cách phát âm của nguyên âm 1      
Trọng âm 3 Trọng âm theo nguyên âm có 2 âm tiết 1      
4 Trọng âm theo tiền tố/ hậu tố có 3 âm tiết   1    
Chọn đáp án đúng 5 Câu hỏi đuôi 1      
6 Câu bị động   1    
7 Giới từ 1      
8 So sánh kép   1    
9 Trật tự tính từ   1    
10 Phối hợp thì (hành động đang xảy ra ở quá khứ thì có hành động khác xen vào)   1    
11 Liên từ   1    
12 Phối hợp thì với liên từ     1  
13 Rút gọn mệnh đề với phân từ hiện tại/ quá khứ     1  
14 Từ loại 1      
15 Cụm động từ     1  
16 Từ cùng trường nghĩa     1  
17 Từ cùng trường nghĩa       1
18 Thành ngữ       1
19 Cụm từ cố định       1
Đồng nghĩa 20 Nghĩa của từ   1    
21 Nghĩa của từ   1    
Trái nghĩa 22 Nghĩa của từ     1  
23 Cụm từ cố định       1
Giao tiếp 24 Tình huống: hỏi xin thông tin   1    
25 Tình huống: thể hiện sự đồng ý/ không đồng ý   1    
Đọc điền 26 Nghĩa của từ       1
27 Liên từ     1  
28 Đại từ quan hệ   1    
29 Lượng từ   1    
30 Nghĩa của từ     1  
Đọc hiểu 1 31 Câu hỏi tìm ý chính     1  
32 Câu hỏi chi tiết   1    
33 Câu hỏi từ vựng     1  
34 Câu hỏi tham chiếu   1    
35 Câu hỏi EXCEPT/ TRUE/ FALSE/ NOT     1  
Đọc hiểu 2 36 Câu hỏi tìm ý chính       1
37 Câu hỏi từ vựng       1
38 Câu hỏi yêu cầu hoàn thành thông tin     1  
39 Câu hỏi từ vựng     1  
40 Câu hỏi tham chiếu   1    
41 Câu hỏi EXCEPT/ TRUE/ FALSE/ NOT     1  
42 Câu hỏi suy luận       1
Tìm lỗi sai 43 Thì của động từ 1      
44 Đại từ   1    
45 Từ dễ gây nhầm lẫn       1
Câu đồng nghĩa 46 Thì của động từ   1    
47 Câu tường thuật   1    
48 Động từ khuyết thiếu     1  
Nối câu 49 Câu điều kiện/ ước     1  
50 Đảo ngữ       1

TỔNG

5 20 15 10
10% 40% 30% 20%

Đề thi tham khảo kèm đáp án môn tiếng Anh 

Đề thi tham khảo môn tiếng Anh
Đề thi thử tiếng Anh 

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in
pronunciation in each of the following questions.
Question 1. A. takes B. develops C. burns D. laughs
Question 2. A. chamber B. ancient C. danger D. ancestor
Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary
stress in each of the following questions.
Question 3. A. schedule B. reserve C. wildlife D. beauty
Question 4. A. employment B. atmosphere C. company D. customer
Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions.
Question 5. Neither of the boys came to school yesterday, ________?
A. didn’t they B. do they C. did they D. don’t they
Question 6. ________ massage relieves pain and anxiety, eases depression and speeds up recovery from medical
problems.
A. a B. the C. 0 D. an
Question 7. I believe that he was concerned ________ all those matters which his wife metioned.
A. upon B. overC. above D. with
Question 8. Its time for us ________ in efficiency and renewable energy, rebuild our cities, towns, municipalities
and states.
A. to invest B. invest C. investing D. invested

Tham khảo: 20 đề thi tham khảo bám sát nội dung chương trình của Bộ giáo dục và Đào tạo

Như vậy, thông qua bài viết này chúng tôi đã cập nhật tới các bạn những đề thi tham khảo môn tiếng Anh nhằm giúp các bạn luyện thi một cách tốt nhất. Chúc các bạn thí sinh sớm đạt được nguyện vọng của mình trong mùa tuyển sinh năm nay!

© Trường Cao Đẳng Ngoại Ngữ Và Công Nghệ Việt Nam

0969528680